Informationsberoende? Vem? Jag?

Det har sedan tidigare diskuterats i den här bloggen kring förändringar i samhället då vi befinner oss i en ständigt föränderlig värld, där den teknologiska utvecklingen har gått med en rasande fart. Vi har nya sätt att ta del av information samtidigt som vi har nya kommunikationsmöjligheter. Under Fredrik Hertzmans föreläsning fördes diskussioner kring det digitala samhället med utgångspunkt i informationsteknologin och hur den eventuellt kan påverka oss och de förutsättningar vi har.


Det digitala samhället har genomgått stora förändringar och ger oss idag stora möjligheter att ta del av information och kommunicera vidare information, i synnerhet genom Internet. Internet har stora möjligheter och mycket potential . Detta innebär inte att nya sätt att kommunicera gör att tidigare sätt försvinner, nya medierna ersätter inte gamla utan Hertzman menar att de nya sätten istället kompletterar gamla sätt att kommunicera.  


Under föreläsningens gång ställde Hertzman frågorna om hur våra förutsättningar för kommunikation ser ut och hur det påverkar oss och våra möjligheter i samhället. För oss mediestudenter är det kanske enklare att diskutera sådana här frågor och det fick mig verkligen att fundera över sätten som vi faktiskt kommunicerar i dagsläget. Vi är nästan totalt beroende av Internet och jag tror inte att det är många i vår klass som hade klarat många dagar utan det. Jag vet att jag inte hade gjort det i alla fall. Den nya teknologin med Internet, Iphones och diverse program och forum såsom Twitter och Facebook tar numera en stor del av ens egen vardag. Vi kommunicerar betydligt mer genom Internet och andra sätt, vi kommunicerar inte längre på ett personligt plan, vilket givetvis för med sig både fördelar och nackdelar. En nackdel som jag ser är att det har kommit att bli alltmer opersonligt, istället för att ringa till en vän kommunicerar man nu istället genom Internet eller SMS. Fördelar som det nya digitala samhället bär med sig är att det har kommit att bli betydligt enklare, man behöver inte längre slå upp telefonnummer i en telefonkatalog utan kan genom några enkla klick få fram det nummer man behöver. Dessutom ger det en viss säkerhet, exempelvis när det gäller mail, det går snabbt och man kan enklare veta om det har kommit fram till mottagaren och behöver inte vara rädd för att posten ska slarva bort brevet.


Den nya informationsteknologin har kommit att bli ett självklart inslag i våra dagliga rutiner. Som jag ser det är den nya teknologin ett väldigt viktigt verktyg för oss och de möjligheter som den faktiskt ger oss att kommunicera. Internet har hyllats som en av de stora källorna till spridning av information och man kan med hjälp av Internets omfattning bygga nätverk och sociala grupper. På så sätt kan man nå ut med sitt budskap till en global publik (Hvitflet, H. & Nygren, G. 2005). Att bygga nätverk och bibehålla dessa nätverk tror jag kommer att bli oerhört viktigt för oss när vi slutligen ska ut i arbetslivet. Med ett stort nätverk kan man komma långt. Under mitt sista år som student har jag även valt att delta i KARMA som företagsansvarig och jag såg snabbt de möjligheter som kan komma ur att jag involverar mig i detta projekt. Det är jag som har den huvudsakliga kontakten med de företag som deltar på mässan och på så sätt kan jag utvidga mitt nätverk. Självklart hoppas man ju att dessa kontakter kan komma att leda till någonting betydligt större i slutändan. Här är kommunikation och information av stor vikt och de nya kommunikationsformerna som vi använder oss av gör mitt arbete som företagsansvarig betydligt enklare. Företag har möjligheten att nå mig när som helst och jag kan skicka viktig information till dem på mail. En aspekt som jag lagt märke till är att nästintill alla företag som kontaktats vill ha informationen på mail, vilket påvisar att samhället har blivit mer och mer digitaliserat.


Jag anser att det nya digitala samhället har kommit och kan fortsätta ge oss stora möjligheter, mycket har kommit att bli betydligt enklare för många företag. Jag tänker exempelvis på min egen fars bussbolag, som för inte alltför många års sedan etablerade sig på Internet. Genom att kunderna själv kunde boka sin resa på Internet försvann mycket av arbetsbördan på kontoret (dit kunderna tidigare ringt in och bokat) och personalen har nu istället mer tid till andra saker som annars kom i skymundan. Internet kan öppna upp många nya vägar, vilket även min far insett. Han har genom Internet funnit nya vägar till marknadsföring och kontakten med hotell i andra länder har blivit betydligt enklare (nu genom mail, tidigare genom fax).  Internets inverkan på det dagliga livet och samhällets utveckling kan i vissa fall ses som negativt, men jag ser ändå att dess fördelar väger över i stor skara. Internet känns obegränsat och de möjligheter som detta digitala fenomen skapar för oss, det är det bara att ta tillvara på i så stor utsträckning man bara kan!


Maria Boo

Mem 07


Litteratur:

Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (2008) På väg mot medievärlden 2020 - Journalistik, teknik och marknad, Studentlitteratur Lund


Medieägarna – ett hot mot demokrati och mångfald?

I tidigare inlägg diskuterade jag utifrån Jens Cavallins föreläsning det inflytande över innehållet i medierna som medieägarna har. Cavallin fortsatte sin diskussion kring medier, struktur och makt och medieägarnas roll i samhället. Diskussioner kring mediepolitik genomsyrade föreläsningen och Cavallin ställde frågan om man kan och ska göra någonting åt medieägandet i Sverige och i så fall hur detta skulle gå till. Kan det rentav vara så att medieägarna kan utgöra ett hot mot mångfalden och det demokratiska samhället?

Mediepolitik är enligt Cavallin ett centrum i den demokratiska statens liv och utifrån detta diskuterade han kulturpolitik, statsrätt och marknadspolitik, som alla tillsammans utgör mediepolitiken. I Norden har bandet mellan medier och det politiska systemet länge varit starka, men försöken att styra medieutvecklingen har inte varit framgångsrika. Hvitfelt och Nygren menar att det politiska inflytandet över medierna istället har kommit att minska ”i takt med att medierna blivit alltmer styrda av marknaden och i takt med den ökade globaliseringen.” (Hvitfelt, H. & Nygren, G. 2005 s. 21) Det politiska systemet, där mediepolitik är en del, försöker påverka mediernas utveckling på olika sätt där mediepolitikens huvudsakliga uppgift är att genom public service och presstöd försöka tillgodose samhällets behov av mångfald och mediernas funktion i demokratin. (Hvitfelt, H. & Nygren, G. 2005)


Frågan är dock vad som kan komma att hända med demokratin och mångfalden i samhället om detta fortgår. Är mångfalden och demokratin hotad av medieägarna? Jag nämnde i tidigare inlägg att medierna faktiskt har ett stort ansvar i samhället, i synnerhet public service som har till uppgift att tillgodose alla gruppers behov och förespråka mångfalden i samhället. Då det mer och mer har kommit att handla om att bli så lönsamma som möjligt kan detta komma att drabba mångfald och demokrati negativt. Curran och Gurevitch menar i Mass Media and Society (2005) att mediesystemet har kommit att röra sig allt längre bort från demokratin och allt närmare en mer liberal marknadsdriven modell. De menar att demokratin kan skadas till en följd av att låta marknaden styra innehållet i massmedierna. (Curran, J. & Gurevich, M. 2005)


Kan man göra någonting åt medieägandet och i så fall vad kan man göra? Är lagstiftning ett alternativ till att begränsa medieägandet? Har man rätt att göra ingrepp i marknaden och förändra massmediekoncentrationen eller till och med att sätta upp regler och regelföljande både nationellt och internationellt?  Det är svåra frågor att ta ställning till och jag är själv kluven i frågan om man borde göra någonting åt medieägarna, är detta verkligen någonting som man har rätt att göra? Frågan är också om man skulle lyckas göra någonting åt medieägandet, kommer det i slutändan att förändras till det bättre för medierna? Detta är någonting som jag är väldigt osäker på, även om mediekonglomeraten har stort inflytande över innehållet i medierna så handlar allt i slutändan om att tjäna pengar. Detta är enligt mig någonting som inte kommer att förändras, även om vi lyckas stoppa medieägarnas övertagande av ännu fler medier. Är det inte konglomeraten som styr innehållet i medierna så kommer det sannerligen vara någon annan som gör det och blir ett nytt hot för demokratin och mångfalden i vårt samhälle.

Maria Boo
Mem 07

Litteratur:

Curran, James & Gurevich, Michael (2005) Mass Media and Society, Hodder Education, London

Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (2008) På väg mot medievärlden 2020 - Journalistik, teknik och marknad, Studentlitteratur Lund


All makt åt medierna?

Medier och makt är två begrepp som har kommit att bli allt mer sammanlänkade med varandra. Stora företag, mediekonglomerat såsom Bonniers och Schibsted äger numera stora delar av mediemarknaden och kan på så sätt begränsa och ha stort inflytande över innehållet i dessa medier. Under Jens Cavallins första föreläsning stod medier, struktur och makt på agendan och han diskuterade den påverkan som ägarna av medierna kan ha över det innehåll som når allmänheten via medierna.  Att medieägarna inte skulle ha inflytande över innehållet i massmedia är lika absurt att säga som att jorden är platt, vilket är påståendet som inleder Cavallins föreläsning kring medieägande och makt.


Cavallin själv har tidigare arbetat inom regeringskansliet med just ägandefrågor och ägandekoncentrationen i massmedia. Det framgår tydligt genom hans föreläsning att medieägande kan ha stort inflytande över flera områden i samhället, inte minst inom politiken. Berlusconi torde vara ett ypperligt exempel på detta, då den italienske premiärministern äger lokala TV-stationer samtidigt som han har kontrollen över den statliga televisionen. Berlusconi har ofta varit i blickfånget just på grund av den makt han har över Italiens medier och inte helt oväntat är detta någonting som han utnyttjar till fullo och till sin fördel. Det är väl egentligen inte särskilt förvånande, man framställer väl inte sig själv i dålig dager i sina egna TV-kanaler? Frågan är om det här egentligen är rimligt, att ha full kontroll över medierna genom sitt ägande? Utifrån Cavallins föreläsning framgår det att de stora mediemogulerna faktiskt har betydligt mer inverkan på dagens medier än man är medveten om och med Berlusconi som tydligt exempel på att medieägande har stort inflytande på även politiken.  McChesney (2001)menar i All makt åt medierna – eller ge folk vad folk vill ha att det stora inflytande som medier numera har, har kommit att påverka det demokratiska samhället negativt och han menar att ”Ju rikare och mäktigare de jättelika mediekoncernerna blivit, desto sämre har också förutsättningarna för en demokrati med aktiv medverkan från medborgarnas sida blivit.” (McChesney, R. 2001) Detta är ju givetvis någonting som är negativt, att mediekonglomeraten kan utnyttja sin ställning även politiskt och enligt McChesney så har de stora medieföretagen betydligt mer inflytelserika än tidigare och att de har kommit att bli allt viktigare för vårt samhällsliv. (McChesney, R. 2001)


Hur viktigt är egentligen ägandet för innehållet? Här vill jag återknyta till inledningen i det här inlägget, där Cavallin menade att inte tro att mediekonglomeraten har inflytande över vad allmänheten får ta del av är lika absurt som att tro att jorden är platt. Jag tror att medieägarna har betydligt större inverkan på innehållet än vad vi faktiskt tror. McChesney (2001) menar att de följder som ägarkoncentrationen och konglomeraten får för innehållet i medierna huvudsakligen är av negativ karaktär. Han menar att mediernas utbud knyts till de mäktiga koncernernas behov och intressen, och att mediernas utbud genomgår en allt större kommersialisering när ledande företag försöker stärka sin position på marknaden för att nå högre vinst.  Detta gäller i första hand i USA där McChesney har sin utgångspunkt, men detta tycker jag även är någonting som vi alltmer kan se i Sverige.  Jag tror att det blir allt viktigare för medborgarna att se på medierna med kritiska ögon. Som de flesta andra drar man snabbt paralleller till Bonnier-koncernen, med grund i Albert Bonniers Förlag och äger bland annat Dagens Nyheter, Expressen, Dagens Industri och TV4-gruppen m.fl. (Wikipedia.org)Inte skulle Bonnierägda medier publicera någonting som skulle få Bonnierkoncernen att framstå negativt. Inte heller skulle böcker från andra bokförlag få någon plats i ett medium ägt av Bonnier. Varför skulle det? Bonniers kan här maximalt utnyttja sin position som ägare. Det här är väl ingenting som man kan förhindra, eller?


Berlusconi och Bonniers är bara två exempel på medieägare som har kommit att ha möjligheten att styra innehållet som vi får ta del av genom medierna. Som jag tidigare nämnde tror jag att det blir allt viktigare för oss att vi kritiskt ser på medierna och förstår att innehållet som vi får ta del av faktiskt är styrt från ägarna. De kan ha stort inflytande över innehållet och vinkla det på det sätt som de själva önskar, allt för att bli så lönsamma som möjligt. Egentligen är det ingenting konstigt med det här, alla företag arbetar ständigt för att bli så lönsamma som möjligt och det sätt som mediekonglomeraten arbetar är enligt mig väldigt smart. Visst, det har kommit att påverka mediernas innehåll, men jag tror inte att det är detta som konglomeraten har varit ute efter från början. De tar vara på de möjligheter de får och gör allt för att tjäna pengar. Men jag tror även, i likhet med McChesney att fokusen på att vara så lönsamma som möjligt kan föra med sig negativa aspekter såsom att det skadar vårt demokratiska samhälle. Det är trots allt medierna som förser oss med dagliga nyheter och som påverkar vad vi tycker och tänker. Medierna har ett stort ansvar och det är någonting som de verkligen måste ta tillvara på.


Maria Boo
Mem 07

Litteratur:

McChesney, Robert W. (2001) All makt åt medierna – eller ge folk vad folk vill ha, Bokförlaget DN, Stockholm


En kamp för överlevnad

I dagens samhälle har den digitala tekniken kommit att ta allt större plats i medievärlden vilket har kommit att innebära stora svårigheter för vissa medier, i synnerhet vad det gäller tidningsbranschen. Dagspressen har länge regerat på mediemarknaden men med Internets utveckling och framfart har dagspressen kommit att få kämpa för sin fortsatta existens. Tidningsläsarna sviker och tidningarna måste ständigt anpassa sig till de nya medieförhållanden som råder. Gunilla Sax som är tidningschef på Barometern och Oskarshamntidningen diskuterar de nya förhållanden som dagspressen nu måste anpassa sig efter och hur framtiden kan komma att se ut för tidningsbranschen.

Gunilla Sax berättar att dagstidningsbranschen har kommit att utmanas av många nya medier, såsom Internet, men även att människor har fått nya läsvanor och att de inte längre är villiga att betala för att ta del av nyheter. Nyheter ses istället som något som alla har rätt till att komma åt gratis, vilket man gör via exempelvis Internet. Hon visar oss ett antal undersökningar som visar hur förändringen ser ut vad det gäller den genomsnittliga mediekonsumtionen som visar att dagstidningen fortfarande ligger högt. Trots detta anser Gunilla att vi kan vänta oss att Internet kan fortsätta stiga och så småningom även gå om dagstidningen i människors mediekonsumtion. Att dagstidningens roll har förändrats över åren och att den regelbundna läsningen av dagstidningar har sjunkit framförallt hos den yngre målgruppen ser jag som föga förvånande. Möjligheten att ta del av nyheter via andra medier, då framförallt Internet men även mobilt, ser jag som föga förvånande. Inte heller förvånas jag över att människor har blivit mer ovilliga att betala för en tidningsprenumeration då Internet ger oändliga möjligheter att ta del av nyheter på ett billigare sätt.


I På väg mot medievärlden 2020 (2008) fastställer Håkan Hvitfelt och Gunnar Nygren att medievärlden förändras snabbt och det har blivit ett faktum att de olika medieformerna alltmer kommit att närma sig varandra. Gränserna dem emellan blir otydliga och är på väg att försvinna. De menar dessutom att när nya digitala medier gör det möjligt för nyheter att finnas tillgängliga på TV och Internet dygnet runt så har dagstidningens funktion och innehåll förändrats. Dessutom arbetar dagstidningar efter nya ekonomiska förutsättningar då även annonsörer tar vara på de nya medieformernas möjligheter. (Hvitfelt, H. & Nygren, G. 2008)


Många förutspår papperstidningens död och visst, den har kommit att förlora en del i värde och funktion nu när det finns så stora möjligheter med Internet. Trots att dagstidningen är väletablerad så menar Hvitfelt och Nygren (2008) att den papperslösa tiden egentligen redan är här och de menar att om det finns andra billigare alternativ så kommer papperstidningen att tyna bort. Just det nya digitala samhället ställer till det för tidningsbranschen idag och den stora frågan är hur de egentligen ska kunna överleva? Gunilla menar att det är viktigt för tidningar att ta vara på de möjligheter som finns och anpassa sig till de förändringar som sker, även de måste ta tillvara på de möjligheter som nya medier för med sig. Tidningar är till stor del beroende av de intäkter som kommer från prenumeranter och annonsintäkter. Minskar dessa poster så befinner de sig genast i en svår sits. Därför måste de ta tillvara på Internets roll, men här ställer Gunilla sig frågan hur de ska tjäna pengar på nätet? Kan man ta betalt för tjänster på Internet, i likhet med Aftonbladet som snabbt kom fram med sin plus-tjänst där man betalar för att komma åt vissa artiklar? Jag ser detta som ett framgångsrikt koncept att använda sig av som tidning, på så sätt kan man som tidning fortfarande tjäna pengar fast på Internet.


För mig finns det en viss charm med en morgontidning och man kan fråga sig hur det skulle se ut om papperstidningen verkligen försvann och det är en liknande diskussion som pågår med public service. Jag tror att det kan handla väldigt mycket om en kvalitetsfråga i båda fallen och jag tror även att om papperstidningen helt skulle försvinna så kan det möjligtvis bli så att mycket information och nyheter faller bort. Man läser inte en dagstidning eller en tidning på samma sätt. Som dagstidning har man större möjligheter att fördjupa sig och hålla en högre nivå rent kvalitetsmässigt. Men om läsarna sviker, hur ska man då gå tillväga? Gunilla Sax menar att utöver medieförändringen så måste tidningen hitta andra sätt att behålla sina läsare och för att klara av den konkurrens som finns med Internet. Tidningen måste ge läsaren någonting extra som de inte får genom Internet, vilket många tidningar använder sig av idag. En DVD-film, en bok och liknande kan locka läsaren till att köpa tidningen istället för att läsa den på Internet.


Jag kan tycka att det skulle vara väldigt tråkigt om dagstidningen helt skulle försvinna, jag ser gärna att den finns kvar. Det är något speciellt med att sitta vid frukostbordet hela familjen, med näsorna nertryckta i vars en del av morgontidningen. Men det gäller, som Gunilla Sax berättade under sin föreläsning, för tidningsbranschen att arbeta aktivt med framtidsstrategier och finna nya vägar för att överleva konkurrensen från Internet.  


Maria Boo
Mem 07

Litteratur:

Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (2008) På väg mot medievärlden 2020 - Journalistik, teknik och marknad, Studentlitteratur Lund


Svenskens rätt till allmänna handlingar

Tillsammans med yttrandefrihet är informationsfrihet en grundläggande frihet och rättighet enligt regeringsformen. Detta var huvudpunkten för Eva Jönssons föreläsning, informationsfrihet där hon även diskuterade offentlighetsprincipen och svenska medborgarnas rätt att ta del av allmänna handlingar.


Informationsfrihet innebär att alla människor har rätt att få tillgång till allmänna handlingar och enligt offentlighetsprincipen, som är ett centralt inslag i svensk demokratisk tradition. Då det generellt talas om offentlighetsprincipen rör det i första hand reglerna om handlingsoffentlighet.  Jönsson berättar att myndigheterna har en skyldighet gentemot medborgarna att lämna ut allmänna offentliga handlingar. Dock finns det, trots denna skyldighet mycket att tänka på innan en myndighet är villig att lämna ut en handling.


Vad är egentligen en allmän handling? En handling enligt grundlagen kan skapas och förvaras i vilken teknisk form som helst. I lagen framkommer det att reglerna för offentligheten ska tillämpas på att medier för lagrad information, här är det tillgängligheten till dem som avgör. (Olsson, 2006) För att en myndighet ska vara skyldig att lämna ut handlingar så måste denna handling vara allmän och offentlig. En förutsättning är att handlingen förvaras på en viss myndighet för att den ska räknas som allmän (Olsson, 2006). Dessutom måste dessa handlingar vara förvarad och inkommen eller förvarad och upprättad. Att en handling är förvarad innebär att myndigheten har handlingen tillgänglig. En handling är inkommen då den har anlänt till myndigheten och blir då allmän (Olsson, 2006) En upprättad handling ses som allmän först då den antingen har justerats, slutbehandlats eller expedierats. Om handlingen uppfyller dessa krav ska myndigheten lämna ut den. Dock finns det fortfarande vissa begränsningar då en allmän handling kan ses som hemlig och vara belagd med sekretess. Vad som är sekretess är enligt Jönsson en tolkningsfråga och möjligheten finns att få ut en allmän handling genom att låta myndigheten göra en sekretessbedömning.


Olsson (2006) menar att det är viktigt för varje svensk medborgare att rätt att ta del av allmänna handlingar eftersom det gynnar ett fritt meningsutbyte i samhället, men att det trots detta finns vissa inskränkningar i lagen. Sekretess gäller exempelvis rikets säkerhet, det allmännas ekonomiska intresse och den centrala finanspolitiken etc.


Jag kan förstå att det är en klar fördel för exempelvis en journalist att vara medveten om hur det fungerar då man vill ta del av vissa handlingar. Det kan underlätta arbetet betydligt om det står klart för en exakt hur man ska gå tillväga för att få ut en handling från en myndighet. Dessutom är det viktigt som medborgare att veta att man faktiskt har rätt till vissa handlingar, men även att veta bakgrunden till varför man till exempel inte får ta del av en viss handling. Detta är fortfarande till viss del en rörig djungel för mig, men jag förstår att vara insatt i svenska lagar kring informationsfrihet, tryckfrihet, yttrandefrihet, sekretess m.m. är en värdefull tillgång i arbetslivet.


/Maria Boo
Mem 07


Litteratur:

Olsson, Anders R. (2009) Yttrandefrihet & Tryckfrihet Handbok för journalister,  Studentlitteratur AB, Lund


Public Service – en självklarhet i Sverige?

Svensk media har sedan många år tillbaka präglats av public service, vilket var ämnet för Olof Hulténs föreläsning. Hultén har tidigare arbetat som lärare på IKD på Högskolan i Kalmar, men har även arbetat med omvärldsbevakning på Sveriges Television. Han berättar att public service är en politisk ideologisk affärsidé med 90 år på nacken och diskuterar även kring de nya förhållanden som nu råder i samhället, som även har kommit att förändra förutsättningarna för public service. Internets framfart har lett till att public service – medierna även måste anpassa sig efter den digitala tidsåldern som vi befinner oss i. Frågan man länge har ställt sig är kring public service vara eller icke vara och hur skulle egentligen Sverige se ut om public service skulle avskaffas?


Tanken med public service är att vara i allmänhetens tjänst och arbetar utifrån den sociala ansvarsideologin. Förespråkare för denna ideologi menar att massmedierna har moraliska förpliktelser i samhället. De har ett ansvar för samhällets utveckling, vilket innebär att de inte kan utnyttja sin frihet för att enbart ta upp sådant som är kommersiellt gångbart. (Hadenius, S. & Weibull, L. 2003)Principen är att ”staten bedömt det som avgörande att radions och televisionens programverksamhet bedrevs självständigt och inte påverkades av statliga eller kommersiella intressen” (Hadenius, S. & Weibull, L. 2003).  


Som jag ser det, har public service ofta fått utstå hård kritik och motstånd från svenska folket och jag kan villigt erkänna att jag själv ofta svurit några gånger extra när det varit dags att betala TV-licensen. Jag är ingen flitig SVT-tittare och gillar den typen av ”skräp” som visas på bland annat TV3 och Kanal5, men ändå kan jag anse att det är en klar fördel att public service faktiskt finns. För mig ger SVT ett betydligt mer seriöst och professionellt intryck än vad exempelvis Kanal5 gör. Syftet med public service är att det ska stå till tjänst för befolkningen och att ha ett programutbud som ska nå alla målgrupper i Sverige. Detta menar Hultén är ett av argumenten till public service försvar, den kommersiella marknaden klarar inte och motsvarar inte samhällets alla behov av medietjänster. Enligt Robert W. McChesney (2001)i boken All makt åt medierna – eller ge folk vad folk vill ha finns det två motiv för att bibehålla offentliga etermedia. Han menar att man genom offentliga medier kunde upprätthålla kontrollen över ett begränsat sändningsutrymme, samt stå för sådana program som var samhällsnyttiga, vilket enligt kommersiella bolag inte var lönsamma. McChesney menar vidare att den digitala utvecklingen med Internet och sändningar via kabel, satellit och digitalt så är dessa motiv att upprätthålla offentliga medier inte längre hållbar. Samhället har idag tillgång till hundratals kanaler via sin TV och sina datorer så menar McChesney att tanken på att staten behöver bistå vissa sändningar faktiskt är löjlig. ”Det finns ingen anledning att låta staten fortsätta att vara dadda och tala om för folk vad de bör titta eller lyssna på eller att använda skattebetalarnas pengar till att finansiera program som inte har någon självklar publik. ” (McChesney, R.W. 2001, s.267-268)


Jag är kluven kring frågan om Sverige borde fortsätta i samma gamla hjulspår eller om det är på tiden för en drastisk förändring. Jag kan se både fördelar och nackdelar med att public service får fortgå i det svenska samhället. Som jag ser det, är det på sätt och vis ett förlegat system och jag kan ifrågasätta om det verkligen fyller sin ursprungliga funktion att stå till tjänst för allmänheten. Men frågan är vad som skulle kunna hända med den svenska massmedian om public service försvann, eftersom allting handlar om efterfrågan och tittarsiffror. Konkurrensen mellan kanalerna skulle möjligtvis kunna bli ännu större och SVT hade fått ge sig in hårdare i den kampen. Kanske hade skattebetalarna blivit nöjda över att slippa betala den envisa TV-avgiften, men frågan är hur länge de hade stått ut med alla skräpprogram (vilket risken är att det blir) och slutligen kanske saknat ”Debatt” och ”Plus” . Som sagt, jag är kluven i frågan, men tror ändå att public service har någonting att bidra med till de olika grupper som finns i svenska samhället. Jag ska göra mitt bästa för att inte rabbla alla svärord som finns i svenska språket nästa gång det är dags att betala TV-licensen och tänka en extra gång.  Jag låter följande citat få avsluta detta (aningen snurriga) blogginlägg:


Att tillhanda livskraftig public service är ingen enkel sak, framför allt inte i samhällen som präglas av etnisk och kulturell mångfald och där det i samhället finns rörelser med motsatta politiska och sociala mål. Hur de offentliga medierna ska kunna avspegla en upplyst allmän uppfattning bland medborgarna och ändå stå redaktionella och kulturellt självständiga gentemot staten eller någon annan auktoritet är likaså ett ständigt problem.

                                                                                                              (McChesney, R.W. 2001, s.282)


Maria Boo
Mem 07

Litteratur:

Hadenius, Stig & Weibull, Lennart (2003) Massmedier En bok om press, radio& TV,  8:e upplagan, Albert Bonniers Förlag

McChesney, Robert W. (2001) All makt åt medierna – eller ge folk vad folk vill ha, Bokförlaget DN, Stockholm


EU - en inblick i en möteskoordinators vardag.

Den 1 juli 2009 tog Sverige över ordförandeskapet i EU, ett ordförandeskap som sträcker sig till den 31 december samma år. Inför detta skapades under regeringskansliet ett sekretariat som sköter ordförandeskapet. Detta sekretariat skapades enbart med detta syfte, det är ett projekt under perioden då Sverige är ordförande i EU som kommer att ha ett slut när detta är över. Elisabet Idermark, som för tillfället är tjänstledig från sin tjänst på Högskolan i Kalmar, arbetar inom detta sekretariat som möteskoordinator, eller som det fint heter på engelska, event manager. Hennes uppgift, tillsammans med ytterligare 12 koordinatorer, är att planera och utforma 113 officiella möten i Sverige, varav 16 hon har ansvar för. Det framgår tydligt att utformningen av dessa möten innebär otroligt mycket arbete, det är mycket som ska planeras och mycket att tänka på inför ett möte. Det handlar bland annat om planering av hotell, säkerhet, transporter m.m.

Inför sitt arbete som möteskoordinator fick Idermark gå på möten i Tjeckien, tidigare ordförande i EU, för att observera hur de officiella mötena kunde gå till för att på så sätt få en inblick i det som skulle komma inför Sveriges ordförandeskap i EU. Det kan kanske låta enkelt för en utomstående att ordna ett sådant möte, men Idermark menar att det handlar om mycket runt omkring och betydligt mer planering än vad man kan tro, såsom placering vid ett ”Family Photo” och medias närvaro. Ett sådant möte handlar till stor del om att ordförandelandet ska kunna visa upp sig för de andra länderna.


Under föreläsningen visar Idermark ett antal bilder från olika möten som hållits i Sverige, bland annat från Kalmar där ett möte nyligen anordnats. Det är intressant att få se hur det faktiskt kan se ut på ett sådant möte, då det inte är någonting som man kanske hade fått se och ta del av annars. Det framkommer också tydligt att det står mycket arbete och planering bakom varje möte. Det är bland annat viktigt att logotypen och den grafiska profilen som skapats inför ordförandeskapet är närvarande vid varje möte, då framförallt vad det gäller profilens färger. Idermark menar att dessa möten inte handlar om att fatta stora beslut utan är istället informella möten där de bereder frågorna som kanske tas upp vid senare tillfällen. Det handlar snarare om att länderna ska utbyta erfarenheter med varandra och presenterar saker för varandra än att fatta stora beslut.


Idermark pekar på ett antal ledstjärnor, målsättningar som finns för ordförandeskapet. Det ska vara svensk prägel på EU-mötena och detta handlar om god funktionalitet, vilket hon menar att detta är någonting som svenskar är väldigt bra på. Dessutom ska det vara gästfrihet utan överdåd som man kan säga är det typiskt svenska ”lagom”. Hon tar även upp andra ledstjärnor såsom jämställdhet, tillgänglighet, miljö- och klimathänsyn, öppenhet under säkra former och att mötena ska visa upp det svenska kunnandet. Det är ofta många människor, ministrar, från andra EU-länder som närvarar vid dessa möten vilket gör dem till ypperliga tillfällen att visa upp Sverige, menar Idermark.


Det framkommer från Idermarks föreläsning att kommunikation är en ytterst väsentlig del i hennes arbete som möteskoordinator. För att mötena ska kunna fortlöpa enligt planerna och undvika eventuella motgångar krävs god och kontinuerlig kommunikation mellan möteskoordinatorerna. Enligt Mattelart & Mattelart (1998) i boken Theories of Communication – a short introduction kan kommunikation ses som en pågående process som finns på flera olika nivåer. Kommunikation är dessutom en interaktiv process, det är relationen som är det viktiga. Författarna menar dessutom att mänskligt beteende har kommunikativt värde. (Mattelart & Mattelart, 1998)Möteskoordinatorerna hade haft det betydligt svårare att sköta sitt arbete om kommunikation inte hade varit en så pass viktig del som det faktiskt är. ”One cannot not communicate” (Mattelart, A. & Mattelart, M. 1998 s.53)


Frågan jag ställer mig kring det som framkommit från Idermarks föreläsning är om det faktiskt är värt det? Bara tanken på de stora kostnaderna som alla dessa möten innebär kan göra en helt vimmelkantig. Man kan tycka att det borde finnas någonting bättre att lägga alla dessa pengar på, i synnerhet då vi befinner oss en rådande finanskris. Dessutom är jag ytterst tveksam till att det verkligen är den rätta bilden av Sverige som besökarna får ta del av, eller om allt bara är en fasad…

Maria Boo
Mem 07

Litteratur: Mattelart, Armand & Mattelart, Michèle (1998) Theories of Communication A short introduction, SAGE Publications, London
 


Jag säger vad jag vill... eller?

Många av oss studenter på Media Management kommer säkerligen att bli chef någon dag i framtiden i mediebranschen. För oss är det därför väsentligt att ha kunskap kring lagar och begränsningar som vi måste ta hänsyn till i vårt arbete. Eva Jönsson, universitetsadjunkt, föreläste därför om lagen kring yttrandefrihet och tryckfrihet för att öka vår förståelse kring de lagar som vi som medborgare måste rätta oss efter. För mig är detta en total djungel och betydligt mer komplicerat än man kanske trott. Det är inte alltid tydligt vilken lag som gäller för ett brott och inte heller tydligt vem som bär ansvaret för det.  Eva Jönsson försökte ledsaga oss i denna djungel och berättade om yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen och regeringsformen och tillämpningen av dessa.


Tre av våra grundlagar innehåller regler om yttrandefrihet: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I regeringsformen finner vi rättigheterna kring yttrandefrihet och informationsfrihet. Dessa kan begränsas med hänsyn till vissa ändamål, då det kan handla om bland annat rikets säkerhet, folkförsörjningen och allmän ordning och säkerhet. Under regeringsformen finns tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), där TF är grundbulten och ses som viktigast av de yttrandefrihetsgrundlagarna, av historiska och praktiska skäl. Den ger medborgarna rätt att uttrycka sina tankar, åsikter och ger rätt att offentliggöra allmänna handlingar. (Olsson, 2009) TF skyddar yttranden i tryckt form, det är det grundläggande medlet och trycket som tryckmetod som ska skyddas.


Yttrandefrihetsgrundlagen ska säkra yttrandefriheten i andra medier än den tryckta skriften, det går av flera skäl inte att tillämpa tryckfrihetsförordningen på andra kommunikationsformer, men trots det är det flera principer som är desamma för de båda grundlagarna, såsom censurförbudet, meddelarskyddet och ensamansvar för utgivare.  (Olsson, 2009) ”Lagen tar sikte på medier som kan fylla samma funktion som tryckta skrifter – att sprida yttranden till en större allmänhet.” (Olsson, 2009 s.27)Detta kan handla om exempelvis radioprogram, ljudupptagningar och film. Till skillnad mot tryckfrihetsförordningen innehåller YGL en rad förbehåll och inskränkningar som setts som nödvändiga av tekniska och juridiska skäl.


En grundsten i lagarna kring yttrandefrihet är att det måste finnas en ansvarig utgivare. Vid exempelvis en filmdistribution av en föreläsning är föreläsaren skyddad av meddelarskyddet, det är istället den som är ansvarig utgivare som blir ansvarig för brott mot yttrandefriheten. Detsamma gäller för tryckta medier, det måste finnas en ansvarig utgivare. Det kan låta enkelt, men det är det verkligen inte. Det kanske inte alltid anges någon ansvarig utgivare. Här är exempelvis bloggar ett bra bevis på att den tekniska utvecklingen har kommit att göra tillämpningen av lagarna kring yttrandefrihet mer komplexa. Vi befinner oss i en ständigt föränderlig teknisk värld, den digitala utvecklingen har utvecklats med snabb hastighet. Det har därför kommit att bli allt mer komplicerat med lagstiftningen och kanske ännu mer otydligt. Det är inte längre så tydligt vem som är ansvarig utgivare. Som jag ser det kan vi inte stanna kvar vid uråldriga lagar, utan i takt med den digitala utvecklingen måste även lagarna kring yttrandefrihet utvecklas och anpassas efter våra nya kommunikationsformer.

Maria Boo
Mem 07

Litteratur: Olsson, Anders R. (2009) Yttrandefrihet & Tryckfrihet Handbok för journalister,  Studentlitteratur AB, Lund


En informatörs roll i en offentlig verksamhet

Vid vår första föreläsning på kursen Medier och Samhälle fick vi möta Sara Svensson, som arbetar som informatör på Kalmar Kommun. Genom föreläsningen gavs en inblick i hennes yrkesroll i en offentlig organisation, men även vad som skiljer en informatörs roll i en offentlig kontra en privat organisation. Jag vill även här nämna att jag själv inte deltog på denna föreläsning, utan har tagit del av anteckningar och kommentarer kring föreläsningen av studiekamrater.


Många tror att informatörens yrke är någonting som alla kan klara av, vilket absolut inte är fallet och det kan ofta förefalla oklart vad en informatör egentligen gör i sin yrkesroll. Det framkommer att kommunikation har kommit att bli allt viktigare i organisationer, vilket vi även har diskuterat i tidigare kurser. Organisationer har äntligen börjat få upp ögonen för att kommunikation har en betydligt viktigare roll än de tidigare trott.  En informatörs roll syftar till att fungera som en länk mellan organisationen och olika målgrupper och ska sprida information. Samtidigt ska informatören bevaka omvärlden för att göra det möjligt för en organisation att reagera på förändringar som kan ske omkring dem. Det är viktigt att på rätt sätt använda sig av den information som man har. I våra organisationsstudier har det framkommit att en organisation till viss del är beroende av sin omvärld och måste interagera med den för att fungera på bästa sätt. Genom att kommunicera med sin omgivning har en organisation större möjligheter att utvecklas än om den helt skulle stänga ute omvärlden.


Enligt Sara Svensson skiljer sig en informatörs roll i en offentlig organisation gentemot informatörens roll i det privata näringslivet och pekar på både skillnaderna och de positiva aspekterna kring detta. Hon menar att en informatör i den offentliga sektorn präglas mer av öppenhet, vilket innebär att alla har möjligheten att ta del av den information som finns. Till en följd av detta framkommer det också att alla har rätt att tala med journalister och media, informatören har en meddelandefrihet. I det privata näringslivet är detta betydligt mer låst och det är inte vem som helst som har rättigheter och befogenhet att uttala sig i media. Utifrån de skillnader som Svensson berättar om och som hon ser som positiva aspekter i sitt arbete framkommer det att öppenhet är viktigt inom en offentlig organisation. Det behöver inte vara någon som ska vara rädd för att få en smäll på fingrarna och gemene mans åsikter spelar faktiskt roll, trots att det föreligger en hierarkisk struktur inom kommunen. Det råder trots detta en demokratisk struktur.


Informatören arbetar för allmänhetens bästa, vilket inte är speciellt förvånande. Hon arbetar inom en kommun och som jag ser det är en kommuns roll att arbeta just för att allmänheten ska ha det så bra som möjligt. En kommun ska arbeta för att andra (allmänheten) ska få det bättre. Som jag ser det är en informatörs funktion inom en kommun att på bästa sätt kommunicera med omgivningen, eller det kan faktiskt vara nyckeln till att det överhuvudtaget fungerar i en organisation. Därför kan det vara svårt att förstå att så många organisationer helt har bortsett och inte insett väsentligheten i att kommunicera, både internt och externt.  I synnerhet som kommun, där informatörens roll syftar till att öka förståelsen för kommunala yrken hos invånarna och faktiskt få dem att inse att det ligger demokratiska processer bakom arbetet. Därför spelar kommunikation en viktig och väsentlig roll för kommunen.  Hadenius och Weibull (2003)menar i sin bok Massmedier – En bok om press, radio & TV att massmedierna har kommit att få en allt viktigare roll i samhället eftersom de kan komma att ha en avgörande betydelse för opinionsbildningen och att massmedierna spelar en stor roll i det demokratiska samhälle vi lever i. Med tanke på att vi människor dagligen tar del av en stor mängd massmediala meddelanden har kommunikation bidragit till att hjälpa samhället att orientera sig i omvärlden. (Hadenius, S. & Weibull, L. 2003)Detta ser jag som en viktig aspekt att ta hänsyn till i sitt yrke som informatör, i synnerhet att inse inom kommunen att massmedia till kan bidra till att nå och skapa förståelse hos kommunens invånare.


Det är väldigt intressant att få en inblick i en informatörs yrkesroll och dessutom att få ta del av både positiva och negativa aspekter. Det är lätt att tro att öppenhet och en platt struktur kan komma att lösa många problem inom en organisation, att få höra Svensson berätta att detta även kan ställa till problem inom organisationen tror jag var viktigt för oss som studenter var viktigt att få höra. Ofta kan det vara så att man tror att platthet och öppenhet kan lösa de flesta problem, men ibland kan det faktiskt krävas en chefs järnhand för att lösa problem och konflikter. Faktum kvarstår: utan kommunikation, ingen organisation!


Maria Boo
Mem 07


Litteratur: Hadenius, Stig & Weibull, Lennart (2003) Massmedier En bok om press, radio& TV,  8:e upplagan, Albert Bonniers Förlag


Välkommen till bloggen kring medier och samhälle!

Hej och välkomna!

Det här är en blogg skriven av Maria Boo, Media Management student på Högskolan i Kalmar. På den här bloggen kommer jag att skriva om de föreläsningar som vi har i kursen Medier och Samhälle och samtidigt föra fram egna tankar och reflektioner kring de ämnen som tas upp under kursen. Till min hjälp att förstärka diskussionerna har jag den kurslitteratur som angivits för kursen. Jag hoppas att Ni får en trevlig och intresseväckande läsning. Enjoy!

Maria Boo
Mem 07

RSS 2.0